การปลูกต้นไม้เพื่อฮวงจุ้ยที่ดี ทำให้เจ้าของบ้านเจริญรุ่งเรือง

การปลูกต้นไม้เพื่อฮวงจุ้ยที่ดี ทำให้เจ้าของบ้านเจริญรุ่งเรือง

 

 

 การปลูกต้นไม้เพื่อฮวงจุ้ยที่ดี ทำให้เจ้าของบ้านเจริญรุ่งเรือง

 

ต้นสน
ตามความเชื่อของคนจีน ต้นสนเป็นสัญลักษณ์
ของการมีอายุยืนยาว และความมั่นคง ต้นสน
ต้นไผ่ และต้นเหมย ถือเป็นสามสหายแห่งฤดูหนาว
สำหรับบ้านที่มีประวัติบุคคลภายในบ้านอายุสั้น
หรือมีการตายอย่างปัจจุบันทันด่วน หรือตายร้าย
ให้หากิ่งสนที่มีอายุมากๆ มาเก็บซ่อนไว้ที่ห้องนอน
อย่าให้ใครเห็น หรือจะหาภาพนกกระเรียน หรือเต่า
มาแขวนในบ้านก็ได้ เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งอายุยืน

ต้นราชพฤกษ์
เปรียบเสมือนความเหลืองอร่ามดั่งทอง

ต้นเข็ม
เปรียบเสมือนความเฉลียวฉลาด ความเป็นผู้มีปัญญา
หรือความเฉียบแหลม

เฟื่องฟ้า
เปรียบเสมือนความก้าวหน้า ความเบิกบาน การดำเนิน
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า คือความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง

บอนไซ
เปรียบเสมือนความอดทน และความแข็งแกร่ง
ต่อสภาวะต่างๆได้ดี

กล้วยไม้
เปรียบเสมือนการจะทำให้คนที่พบเห็นเกิดความ
ประทับใจ และมีจริยธรรม แล้วยังทำให้มีจิตใจ
ที่อ่อยโยนอีกด้วย

วาสนา
เปรียบเสมือนการจะทำให้เกิดโชคลาภ ร่ำรวย
มีบารมี เกิดบุญวาสนา สมหวัง และประสบ
ความสำเร็จในชีวิต หากผู้ใดปลูกจนออกดอกออกผล
จะสมดั่งใจปราถนาตามที่หวัง

ต้นมะขาม
เปรียบเสมือนการจะทำให้คนเกรงขาม ให้ความ
เคารพนับถือ

ต้นมะยม
เปรียบเสมือนการจะทำให้คนนิยมชมชอบ
มีคนเสน่หา เมตตามหานิยม แถมต้นมะยมยัง
ทำให้เด็กนิสัยเสียกลายเป็นเด็กดีได้ดีนักแล

ต้นโมก
เปรียบเสมือนการสามารถคุ้มกันภยันอันตรายต่างๆได้
ดอกสีขาวส่งกลิ่นหอม คือความบริสุทธิ์ และความสุข

แก้ว
เปรียบเสมือนการจะทำให้มีโชคลาภ ดั่งมีเงินทอง
กองอยู่ในบ้าน สีขาวของดอกแก้วคือความดี และ
ความบริสุทธิ์สดใส

โป๊ยเซียน
เปรียบเสมือนโชคลาภบารมีและความรุ่งเรืองสงบสุข
หากบ้านใดปลูกต้นโป๊ยเซียน แล้วออกดอกแปดดอก
จะทำให้มีโชคลาภตามความหมายของเลขแปด คือ
โชคลาภมีตลอด ไม่สิ้นสุด

สนฉัตร
เปรียบเสมือนการทำให้เกิดความประทับใจ แก่ผู้พบเห็น
เกิดสง่าราศี เจริญรุ่งเรือง ยศศักดิ์

ขนุน
เปรียบเสมือนจะมีคนคอยช่วยเหลือค้ำจุน และคอยช่วย
ส่งเสริม เกิดโชควาสนาบารมี ตามหลักฮวงจุ้ย ให้ปลูก
ที่ด้านหลังของบ้าน คือมีผู้คอยอุปถัมภ์

ว่านสี่ทิศ
เปรียบเสมือนการจะเดินทางไปทางใด ก็จะปลอดภัย
ไร้อุปสรรค แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ มีแต่คน
คอยช่วยเหลือ

ดอกบัว
เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ ความดี บุญบารมี ทำให้
คนในครอบครั้ว มีความสามัคคีต่อกัน

อานิสงส์ปลูกต้นโพธิ์
……มีใจความว่าพระปุตถินทายกัตเถระรูปนี้ได้บวชในศาสนาของพระสมณโคดม
บรมศาสดาของเราท่านได้บำเพ็ญเพียรเรียนวิปัสสนาจนสำเร็จพระอรหันต์ประกอบด้วยอภิญญา ๖
เชี่ยวชาญนัก เมื่อพระผู้เป็นเจ้าได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว วันหนึ่งนั่งอยู่ในที่สงัด พระเถระเจ้าได้ระลึก
ถึงปุพพกรรมที่ทำให้ได้บรรลุถึงอรหัตตผล เพราะเหตุกุศลผลบุญอะไรที่ตนได้กระทำไว้ในชาติปาง
ก่อน จึงได้เสวยวิมุตติสุขถึงเพียงนี้
พระเถระเจ้าก็ทราบชัดโดยทิพจักขุญาณ แต่เมื่อมีความประสงค์จะ แสดงถึงผลบุญ
จะได้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทต่อไปในภาคหน้า จึงได้ลุกจากอาสนะไปสู่ที่บริษัท
ทั้ง ๔ แล้วกล่าวว่า วิปสฺสิสฺส ภควโต ดังนี้เป็นอาทิความว่า ดูกรพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อครั้งศาสนา
พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า อาตมาได้กำเนิดเกิดเป็นบุรุษผู้หนึ่งมีจิตเลื่อมใสในพระศาสนาวันหนึ่ง
อาตมาได้ออกจากบ้านไปสู่อาราม ได้ทัศนาเห็นต้นไม้ศรีมหาโพธิ์เศร้าหมอง รกปกคลุมไปด้วยหญ้า
และใบไม้ จึงได้ชำระถากถางหญ้า และปัดกวาดใบไม้ให้สะอาด แล้วขนทรายมาเกลี่ยทำให้เสมอ ทำ
เป็นแท่นที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์นั้น แล้วตบแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้ของหอม ดูแล้วเป็นที่รื่นรมย์
เมื่อกระทำแล้วมีความปีติยินดียิ่งนัก ครั้นเมื่อถึงมรณะสมัยใกล้จะทำกาลกิริยาตายจิตก็ระลึกถึงกุศลที่
ตนได้ทำการปัดกวาด ชำระ และก่อแท่นที่ต้นศรีมหาโพธิ์ ครั้นตายแล้วก็ไปอุบัติในชั้นดุสิตเสวย
ทิพยมานทอง มีหมู่นางเทพอัปสรแวดล้อมเป็นบริวาร ครั้นจุติจากเทวโลกได้มาถือกำเนิดในมนุษย์โลก
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏฏ์มาจนถึงศาสนาแห่งพระสมณโคดมสัมมาสัม
พุทธเจ้า อาตมาได้เกิดในตระกูลเศรษฐี ครั้นเจริญวัยขึ้นก็ออกบวชในพระพุทธศาสนา เจริญวิปัสสนา
ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์ ก็เพราะบุญกุศลที่ได้ปลูกต้นไม้ศรีมหาโพธิ์นี้ก่อพระแท่นนั้น เป็น
ปฐมเหตุดังนี้เป็นต้น เมื่อจบพระธรรมเทศนาลงแล้ว พุทธบริษัททั้งหลาย ก็มีความยินดีในธรรมภาษิต
ที่พระเถระเจ้าแสดงเป็นยิ่งนัก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: